Ślub kościelny w naszej parafii mogą (zgodnie z prawem kościelnym) zawrzeć narzeczeni, z których przynajmniej jedno należy do naszej parafii (czyli faktycznie mieszka na terenie parafii – zameldowanie nie ma tu znaczenia).

Osoby, które nie należą do naszej parafii, a chcą zawrzeć ślub u nas muszą dostarczyć pisemną zgodę od swojego ks. proboszcza  (wystarczy pozwolenie od jednego proboszcza – narzeczonej lub narzeczonego). Do takiego pozwolenia ks. proboszcz powinien dołączyć zgodę na spisanie protokołu przedmałżeńskiego.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej i najpierw uzgadniają termin ślubu (przynajmniej trzy miesiąceprzed planowaną datą zawarcia małżeństwa). Ksiądz proboszcz ustala z nimi datę spisania protokołu (badania kanonicznego narzeczonych). Na spotkanie związane ze spisaniem protokołu narzeczeni przychodzą razem i przynoszą następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu (świeżo wybrane - nie starsze niż trzy miesiące)

2. Zaświadczenie o bierzmowaniu (tylko wtedy jeśli nie zostało wpisane w metrykę chrztu)

3. Dowody osobiste

4.Ostatnie świadectwo katechizacji

5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński)

6. Zaświadczenie z poradni rodzinnej

7. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

8. Dane osób, które będą świadkami ślubu (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania)

Każde z narzeczonych przypomni sobie datę I Komunii świętej (najlepiej sprawdzić na pamiątkowym obrazku).